Seyhan Hukuk

İletişime Geçin !

  Sosyal medya hesapları üzerinden kişilik haklarına saldırı niteliğindeki ifadeler manevi tazminat nedenidir.


  YARGITAY
  4. HUKUK DAİRESİ

  Esas Numarası: 2016/5240

  Karar Numarası: 2018/1873

  Karar Tarihi: 14.03.2018

  Özeti: Dava, internet yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalının sosyal paylaşım ağı Twitter hesabı üzerinden yazmış olduğu ifadeler ile kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek zararın tazminini istemiştir. Davaya konu olan ve davalı tarafından Twitter hesabı üzerinden paylaşılan yazıda yer alan ifadeler davacının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Mahkemece davacı lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

  Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 05/06/2015 gününde verilen dilekçe ile internet yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 29/12/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

  Dava, kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Davacı vekili, davalının, müvekkili hakkında sosyal paylaşım ağı Twitter hesabı üzerinden yazmış olduğu ifadeler ile kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek manevi zararın tazminini istemiştir.

  Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

  Mahkemece, davalının sosyal paylaşım ağında yapmış olduğu paylaşımın eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

  Davaya konu olan ve davalı tarafından Twitter hesabı üzerinden paylaşılan yazıda (twette) yer alan ifadeler davacının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Bu nedenle, mahkemece davacı lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

  SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14/03/2018 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

  KARŞI OY YAZISI

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum.14/03/2018 

  Anasayfa
  Faaliyet Alanları
  Telefon
  Whatsapp
  İletişim