Seyhan Hukuk

İletişime Geçin !

  KPSS’den 88 puan alan bir kişinin sözlü mülakatta “sıfır” puan alması, hayatın olağan akışına aykırıdır.

   

  DANIŞTAY 12. DAİRE

  Esas Numarası: 2020/1928

  Karar Numarası: 2020/3137

  Karar Tarihi: 12.10.2020

  Özeti: Davalı idare tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; İdare Mahkemesince verilen kararın istinaf yoluyla incelenmesi talebi üzerine verilen kararın, davalı idare vekiline tebliğ edildiği ve anılan kararda temyiz süresinin 30 gün olduğu açıkça belirtildiği halde, Kanunda öngörülen 30 günlük temyiz süresi geçirildikten sonra dilekçe ile temyiz başvurusunda bulunulduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle ve her ne kadar … İdare Mahkemesi tarafından davalıya temyiz başvurusuna konu karar yeniden tebliği edilmiş ise de, bu ikinci tebliğin geçmiş olan temyiz başvuru süresini yeniden canlandırmayacağının açık olduğundan temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

  “İçtihat Metni”

  İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:… sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

  YARGILAMA SÜRECİ :

  Dava konusu istem: Davacı tarafından, ‘nca yapılan sözleşmeli öğretmen alımına yönelik mülakat sınavında 45 puan verilerek başarısız sayılma işlemine yapılan itirazın reddine ilişkin … tarihli ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

  İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; Yönetmelik hükümleri doğrultusunda teşekkül etmiş olan sınav komisyonu tarafından sözlü sınavın yapıldığı, sınavda önceden hazırlandığı anlaşılan 4 adet sorunun davacıya sorulduğu, sorulan soruların yer aldığı tutanağın davacı tarafından imzalandığı, soruya verilen cevapların komisyon üyeleri tarafından değerlendirildiği ve değerlendirmeye ilişkin olarak her bir komisyon üyesi tarafından sözleşmeli öğretmen değerlendirme formlarına ayrı ayrı açıklama yazıldığı, davacıya hangi komisyon üyesinin hangi notu takdir ettiği hususunun tutanakta yer aldığı görüldüğünden, somut bilgi ve belgelere dayandırılması mümkün olan hususlar yönünden sınav komisyonu tarafından yapılan değerlendirme yönteminde ve sözlü sınavın yapılması usulünde hukuka aykırılık bulunmadığı, sözlü sınavın, 5 konu başlığı altında düzenlenen kriterler yönünden davacıya ilişkin yapılan değerlendirme ve puanlama kısmı hakkında ise; bahse konu kriterlerin aynı zamanda gözlem ve kanaate (iletişim becerileri, özgüven, temsil yeteneği gibi) dayalı olması, bu kriterler yönünden yapılacak değerlendirmenin ancak sınav anında ve komisyon üyelerinin takdiri ile şekillenebileceği ve anılan sözlü sınava ilişkin mevzuatta sınavın görüntülü veya sesli kayıt altına alınması gerektiğine dair bir düzenlemenin de bulunmadığı dikkate alındığında, sözü edilen kriterlerin her biri bakımından davacı hakkında idarenin takdir yetkisi kapsamında yapıldığı anlaşılan değerlendirme hakkında yapılacak denetimin, yerindelik denetimi niteliği taşıyacağı ve yukarıda yer verilen açık Anayasa hükmü karşısında yargı yetkisinin yerindelik denetimi şeklinde kullanılmasının hukuken olanaksız olduğu sonucuna varıldığı, bu durumda; dosyadaki bilgi, belge ve değerlendirme formlarıyla yukarıdaki mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; davacının sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı sonucunda 45 puan alarak başarısız sayılmasına ve yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

  Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli, E:…, K:… sayılı kararıyla davacı hakkında muhakeme gücü ve ifade yeteneği 20 puan üzerinden ortalama 15 puan olarak değerlendirilen ve ayrıca KPSS sınavında 88,08 puan alarak Türkiye sıralamasında 46ıncı olan bir kimsenin, eğitim bilimleri ve genel kültür konularından sorulan soruların içinde kısa cevaplı olmayan ve yoruma dayalı olarak cevap verilebilecek nitelikte olan soruların da bulunduğu göz önüne alındığında, sorulan sorulara hiç cevap verememiş olmasının ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin eğitim bilimleri ve genel kültür konularından yapılan değerlendirmede 20 puan üzerinden 0 (sıfır) puan olarak ölçülmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu durumun taktir yetkisinin objektif kullanılmadığını gösterdiği, dolayısıyla davacının yapılan sözlü sınav neticesinde başarısız sayılmasının hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varıldığı, bu halde, davacının yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda usulüne uygun olarak yeniden sözlü sınava tabi tutularak neticesine göre işlem tesis edileceği tabii bulunduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü ile istinafa konu idare mahkemesi kararının kaldırılmasına; dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

  Davalı idare tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; İdare Mahkemesince verilen kararın istinaf yoluyla incelenmesi talebi üzerine verilen kararın, davalı idare vekiline 29/11/2019 tarihinde tebliğ edildiği ve anılan kararda temyiz süresinin 30 gün olduğu açıkça belirtildiği halde, 2577 sayılı Yasanın 46/1. maddesinde öngörülen 30 günlük temyiz süresi geçirildikten sonra 26/02/2020 tarihinde kayda giren dilekçe ile temyiz başvurusunda bulunulduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle ve her ne kadar … İdare Mahkemesi tarafından davalıya … tarihinde temyiz başvurusuna konu karar yeniden tebliği edilmiş ise de, bu ikinci tebliğin geçmiş olan temyiz başvuru süresini yeniden canlandırmayacağının açık olduğundan temyiz isteminin 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

  TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, temyiz talebinin süresinde olduğu ileri sürülmektedir.

  KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

  DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: ..

  DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

  HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

  Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

  Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

  KARAR SONUCU:

  Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

  2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin süreaşımı nedeniyle reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:… sayılı kararının ONANMASINA,

  3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

  4. 2577 sayılı Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 12/10/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

   

   

  Anasayfa
  Faaliyet Alanları
  Telefon
  Whatsapp
  İletişim