Seyhan Hukuk

İletişime Geçin !

  İş yerinde aynı işi yapan işçilerin aynı ücret aldığı kabul edilmelidir.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas Numarası: 2019/4507

  Karar Numarası: 2019/12317

  Karar Tarihi: 28.05.2019

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili, davacının davalılar nezdinde çalıştığını,SGK primlerinin aldığı gerçek maaş üzerinden yatırılmaması nedeniyle yapılan haksızlığın düzeltilmesini ve fazla mesai ve diğer ücret alacaklarının ödenmesini istemesi üzerine iş akdinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile ulusal bayram ve genel tatil, fazla mesai,yıllık izin, asgari geçim indirimi ve hafta tatili ücret alacakları istemiştir.

  B) Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı … San. Tic. Ltd. Şti. vekili, davacının iş akdinin devamsızlık sebebiyle haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

  Davalı … vekili, davacının işyerinin kapanış vermesi sebebiyle işten ayrıldığını ve sonradan diğer firma nezdinde çalışmaya başladığını savunarak davanın reddini istemiştir.

  Davalı … Yapı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, davanın husumetten, zamanaşımından reddi gerektiğini aksi halde iş akdinin davacı tarafca haksız feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş akdinin davalı işverence haklı neden olmaksızın sonlandırıldığı, davacının fazla mesai yaptığı, yıllık izin ücret alacağının, asgari geçim indirimi alacağının olduğu ancak ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili çalışmalarının olduğunun ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

  D) Temyiz:

  Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

  E) Gerekçe:

  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

  2- Davacının hesaba esas alınan hizmet süresi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

  Davacı, 20.05.2006-02.06.2014 tarihleri arasında asıl işveren … Yapı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti. ve davalı diğer taşeron şirketler nezdinde çalıştığını belirterek alacak talebinde bulunmuş, mahkemece davacının 18.04.2009-02.06.2014 tarihleri arasında aralıklı çalıştığı ve iddia ettiği gibi 2006 yılında çalışmasının geçtiği … İnşaat ile … Yapı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında bir bağ kurulamadığı gerekçesiyle … İnşaat nezdindeki çalışması dışlanarak hizmet süresi belirlenmiştir.

  Her ne kadar davacının 08.03.2007-01.10.2008 tarihleri arasındaki … İnşaat firması nezdinde geçen çalışma süresi davalılar ile arasında bağ kurulamadığı gerekçesiyle dışlanmışsa da yapılan değerlendirme hatalıdır.

  Dairemizden emsal geçen … İş Mahkemesinin 2014/316 E. ve 2015/593 K. sayılı davacısı … olan dosyada yapılan değerlendirme ve tanık beyanları birarada değerlendirldiğinde; emsal dosya davacısının bu dosyada tanık olarak beyanında davacı ile birlikte çalıştıklarını beyan etmesi ve hizmet döküm cetveline göre emsal dosya davacısının 13.09.2007 – 01.10.2008 tarihleri arasında … prefabrik nezdinde çalıştığının anlaşılması karşısında işbu dosyamız davacısının … Yapı nezdinde çalıştığı iddia edilen 08.03.2007-01.10.2008 tarihleri arasında diğer dosya davacısı ile birlikte aynı işyerinde çalıştığı sabittir. Bu durumda davalı … Prefabrik ile … Yapı arasında bağ kurulamadığı gerekçesiyle … Yapı nezdindeki çalışmanın dışlanması hatalıdır.

  Dinlenen tanık beyanlarına göre işbu dosya davacısı ile emsal dosya davacısının birlikte çalıştığı olgusu bir arada değerlendirildiğinde davacının … Yapı nezdinde geçen 08.03.2007-01.10.2008 tarihleri arasındaki çalışma süresi de hizmet süresine eklenerek hüküm altına alınan alacaklar yeniden hesaplanmalıdır.

  3-Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

  Somut uyuşmazlıkta, davacı demirci olarak çalıştığını ve aylık net 2.100,00 TL. aldığını ileri sürmüş, davalı vekilleri ise davacının SGK’ya bildirilen ücretinin doğru olduğunu savunmuştur. Davacının dinlenen tanıkları işyeri çalışanları olmakla davacının iddiasını doğrulamıştır.

  Dairemizden emsal geçen … İş Mahkemesi’nin 2014/316 E. ve 2015/593 K. sayılı davacısı … olan dosyada da davacının bu dosyamız davacısı ile aynı işi yaptığı, aynı dönemlerde birlikte çalıştıkları görülmekle … ’ın ücreti net 2.100,00 TL. kabul edilmiş ve hükme esas alınan ücret onanmıştır.

  Bu dosyamızda hükme esas alınan bilirkişi raporunda … dosyasında yer alan ücret belgesinin … adına düzenlendiği bu dosyada hükme esas alınmayacağı belirtilmişse de yapılan değerlendirme hatalıdır.

  Dosya içeriğine göre dinlenen tanık beyanları, davacının kıdemi,emsal dosya davacısı … ile aynı işi yaptığı ve aynı dönemlerde çalıştığı da gözetildiğinde, fiili çalışmayı bilen davacı tanıklarının beyanlarından ayrılmayı gerektirir bir hal olmadığı dikkate alınarak davacının aylık net 2.100,00 TL. ücretle çalıştığının kabulü ile davaya konu tazminat ve alacakların hesaplanmasının bu ücret üzerinden yapılması gerekirken yanlış değerlendirme ile net 857,89 TL. ücret aldığı kabul edilerek alacakların hesaplanıp hüküm altına alınması hatalıdır.

  4- Davada kabul ve red edilen miktarlara ve karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre davalı … lehine bu davalı yönünden reddedilen kısım üzerinden hesaplanan vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, davalı lehine vekalet ücreti belirlenmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  F) SONUÇ:

  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Anasayfa
  Faaliyet Alanları
  Telefon
  Whatsapp
  İletişim