Seyhan Hukuk Bürosu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda web sitesi üzerinden iletişime geçmeniz suretiyle temin edilen “Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Mesaj, Konu” gibi kişisel verileriniz iletişime geçtiğiniz konuda yardımcı olunabilmesi, sorularınızın yanıtlanabilmesi ve size geri dönüş yapılabilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c maddesi doğrultusunda “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi doğrultusunda işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Seyhan Hukuk Bürosu kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda iş ortakları ve çalışanlarıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Seyhan Hukuk Bürosu kişisel verilerinizi web sitesi üzerinden iletişime ilişkin ilgili alanları doldurmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Seyhan Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/2-c. maddesindeki istisnaya dayanılarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kanundaki istisnalar devam ettiği sürece kişisel verileriniz belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Seyhan Hukuk Bürosu’na başvurarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Seyhan Hukuk Bürosu’na iletmeniz durumunda Seyhan Hukuk Bürosu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Seyhan Hukuk Bürosu Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgiye ulaşmak için sitemizde, hakkımızda bölümünde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.

“Aydınlatma metnini okudum, kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretleyerek, Seyhan Hukuk Bürosu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğunuz haklar konusunda bilgilendirildiğinizi kabul etmiş sayılacaksınız.

Anasayfa
Faaliyet Alanları
Telefon
Whatsapp
İletişim